Fokozatszerzések

Név Témavezető Fokozatszerzés Témacím
Izsák Éva Sárfalvi Béla 1998 A természeti és társadalmi környezet hatása Budapest határmenti területeinek fejl ődésére
Illés Sándor Berényi István 1999 A belső vándorlás alakulása és tényezői Magyarországon a XX. század utolsó évtizedeiben
Bottlik Zsolt Kocsis Károly 2001 Etnikai földrajzi vizsgálatok a német kisebbség körében a Dunántúli - középhegység területén, a XVIII. századtól napjainkig
Farkas Tibor Nemes-Nagy József 2002 (PTE, Pécs) Kistérségek a vidékfejlesztésben
Major Klára Nemes Nagy József 2003 (BCE, Bp.) A nemzetközi jövedelemegyenlőtlenség dinamikája
Uzzoli Annamária Izsák Éva 2004 Az egészségi állapot társadalmi-területi különbségei Magyarországon 
Dusek Tamás Nemes-Nagy József 2004 A társadalom területi vizsgálatának mennyiségi és módszertani sajátosságai
Győri Róbert Beluszky Pál, Nemes-Nagy József 2006 A térszerkezet átalakulásának elemei a Kisalföld déli részén (a XVIII. század közepétől a XX. század elejéig)
Juhász Krisztina Bernek Ágnes 2007 A német nagyvállalatok tevékenységének térbeli szerveződése
Agg Zoltán Nemes-Nagy József 2007 A megyerendszer változó szerepe a magyar közigazgatásban
Szabó Pál Nemes-Nagy József 2007 Régió és térszerkezet az Európai Unióban
Jakobi Ákos Nemes-Nagy József 2007 Hagyományos és új területi különbségek az információs társadalomban
Forman Balázs György Nemes-Nagy József 2007 Regionális programozás az Európai Unióban
Ütőné Visi Judit Probáld Ferenc  2007 A földrajz tartalmának, szerkezetének és szerepének átalakulása a hazai közoktatásban
Kiss János Péter Nemes Nagy József 2008 (SZTE, Szeged) A területi jövedelemegyenlőtlenségek strukturális tényezői Magyarországon
Jeney László L. Rédei Mária 2008 A nagyvárosi fejlődés sajátosságai az Európai Unió regionális folyamataiban az ezredfordulón
Szalkai Gábor Nemes-Nagy József 2008 A közúti forgalom változása Magyarországon (1869-2006)
Németh Nándor Nemes-Nagy József 2009 Fejlődési tengelyek az új hazai térszerkezetben. Az autópálya-hálózat szerepe regionális tagoltságban
Kullmann Ádám Nemes-Nagy József 2009 A regionális gazdaságfejlesztés eszközrendszere és magyarországi alkalmazása
Osváth Tamás László Nemes-Nagy József 2009 A nonprofit szektor földrajzi képe Magyarországon
Karácsonyi Dávid Probáld Ferenc 2009 Ukrajna vidékföldrajza
Kovács András Nemes Nagy József 2010 (SZE, Győr) Kereskedelem határok nélkül
Schottner Krisztina Bernek Ágnes 2010 Az Amerikai Egyesült Államok külföldi mőködőtőke-exportjának területi szerveződése 1966-tól 2007-ig
Kulcsár Gábor Nemes-Nagy József 2010 Térségfejlesztési beavatkozások értékelése
Kiss-Csapó Gergely László Nemes-Nagy József 2010 Hagyomány és modernizáció: Társadalmi és földrajzi átalakulás Ladakhban
Csiki Anita Bernek Ágnes 2011 Az amerikai transznacionális vállalatok terjeszkedési és lokalizációs stratégiái az értékesítési adatok tükrében 1983-tól 2007-ig
Lőcsei Hajnalka Nemes-Nagy József 2011 Területi növekedési pályák Magyarországon 1990-2008
Kőszegi Margit Bottlik Zsolt 2011 A rendszerváltás utáni évtized társadalmi folyamatainak etnikai földrajzi vizsgálata Bulgáriában
Váradi Zsuzsanna Izsák Éva 2012 Budapest és agglomerációjának kapcsolata - Kialakító tényezők és területi konfliktusok
Tagai Gergely Nemes Nagy József 2012 Térkapcsolati modellek a regionális kutatásokban
Czirfusz Márton Nemes Nagy József 2012 A foglalkozási átrétegződés mint tudományos gondolat a magyar társadalomföldrajzban
Nagy András Nemes-Nagy József 2012 A fejlettség, elmaradottság mérése a magyar területfejlesztési politikában