Szakdolgozatok - követelmények (BSC)

Szakdolgozati kritériumok az ELTE Földrajz alapszakán (BSC)

Földrajz alapszakon a záróvizsgára bocsátás feltétele a szakdolgozat elkészítése. A szakdolgozat tárgyfelvételének a mintatanterv szerinti javasolt féléve: 6., kreditértéke: 10.

A szakdolgozatot témavezető irányításával kell elkészíteni. Témavezető lehet az ELTE TTK FFI Földrajztudományi Központ bármely oktatója, tudományos munkatársa és (előzetes tanszékvezetői hozzájárulással) állami ösztöndíjas doktorandusza. A Szakdolgozat „külső” (nem az FFI FK-ban dolgozó) témavezető irányításával is készíthető (ugyancsak előzetes tanszékvezetői hozzájárulással, a témakörben szakmailag illetékes tanszéken), ekkor azonban belső konzulenst is ki kell jelölni. A dolgozat elkészítése a témavezetővel egyeztetett folyamatos kapcsolatot, konzultációkat feltételez. A szakdolgozatok témáira az ELTE TTK FFI tanszékei – a hallgatólétszámhoz igazodó számban – témajavaslatokat tesznek közzé, az azokat kiíró témavezetők megjelölésével. Készíthető dolgozat ezektől eltérő, a hallgató által javasolt – a szak oktatási, tudományos ismeretanyagához kapcsolódó - témában is, ha a dolgozatkészítés irányítását egy témavezető elvállalja. A szakdolgozat témájaként – nem kizárólagos szempontként – a választott szakirányhoz kapcsolódó témakör feldolgozása javasolt. (A tanári szakirányon készítendő szakdolgozat speciális pedagógiai, szakmódszertani követelményeit a pedagógiai és szakmódszertani modulokban illetékes szaktanszékek, illetve a PPK határozzák meg.)

A szakdolgozatnak bizonyítania kell, hogy szerzője tanulmányai során elsajátította a szakma (különösképp a szakdolgozati témakör) ismeretszerzési, anyagfeldolgozási, elemzési, értékelési módszereit, szabályait. A dolgozatnak nem követelménye új tudományos eredmény, ellenben igazolnia kell a kapcsolódó szakmai tudásanyag, a szakirodalom érdemi ismeretét, annak önálló értelmezésére, értékelésére való készséget. A szakdolgozatok formájára a tudományos publikációk általános követelményei az irányadók (különös tekintettel a forráshasználat- és megjelölés, a hivatkozások szabályaira). A szakdolgozat javasolt terjedelme a szakon 30-50 oldal (címoldal, 12- es betűnagyság, másfeles sortávolság, normál oldaltükör 2,5 cm-es margókkal, a felhasznált, hivatkozott munkák, források jegyzéke, tartalomjegyzék). A terjedelmi minimumnál rövidebb dolgozat nem adható be, az előírtnál hosszabb munka írható. A terjedelembe beleszámítanak a témába illő ábrák, térképek, illusztrációk is. A dolgozat a vizsgált kérdéskör világos megjelölésével, problémafelvetéssel kezdődjön, a munkát összefoglaló fejezet zárja! Követelmény a logikus szerkezet, a nyelvhelyesség, a helyesírás és a műfajhoz illő stílus. (A szakdolgozatokkal kapcsolatban a szaktanszékek – a szakfelelőssel egyetértésben – egyéb követelményeket is meghatározhatnak.)

A szakdolgozat a témavezető jóváhagyásával adható be záróvizsgára. A jóváhagyás megtagadható a fentiekben részletezett formai és tartalmi feltételek, valamint a konzultációs követelmények teljesülésének hiányában, továbbá a megjelölt határidők elmulasztása esetén. A dolgozatot kinyomtatva, a szakterületen szokásos fekete kötésben, 2 példányban kell benyújtani (emellett a tanszékek előírhatják az elektronikus formátumú beadást is). A szakdolgozat – az abszolutórium megszerzése után elkezdhető - záróvizsgafolyamatban értékelésre, írásos bírálatra kerül. A szakdolgozat fő eredményeit a záróvizsgán be kell mutatni, s a bírálatok ismeretében meg kell védeni. A dolgozat és a védés egy-egy érdemjeggyel értékelésre kerül.

A szakdolgozat készítéséhez kapcsolódó információk (pl. a témalisták, a jelentkezési és beadási határidők) a Földrajztudományi Központ és a szaktanszékek hirdetőtábláin és a kar hallgatói információs csatornáin megfelelő időben nyilvánosságra kerülnek.

2008. március 31.

(Nemes Nagy József DSc)
egyetemi tanár
szakfelelős