Szakdolgozatok - aktuális témakiírás (MSC, osztatlan képzés)

Diplomamunka, Szakdolgozati témák

Geográfus, Földrajztanár MSc

2016/2017

 

Baji Péter

1. Egy magyar vagy külföldi város kulturális gazdaságának jellemzői

2. Egy magyar vagy külföldi város kreatív gazdaságának jellemzői

3. Egy magyar vagy külföldi város információs gazdaságának jellemzői

Bottlik Zsolt
1. Az etnicitás kérdése a posztszovjet térségben (Ukrajna, Belarusz, Moldova, Kaukázus és Közép Ázsia)
2. Egy tetszőleges térség etnikai földrajzi vizsgálata Köztes-Európában
3. Egy tetszőleges ország regionális különbségeinek háttere a Köztes Európában

Gyuris Ferenc

1. A közművek privatizációjának és deprivatizációjának földrajza Magyarországon (választott példán keresztül)

2. Oktatásföldrajz: települési és térségi egyenlőtlenségek az Országos Kompetenciamérések eredményei fényében

3. A nehézipar egykori nemzetközi fellegvárai a posztfordista gazdaságban – gondok és kiutak (?)

 

Izsák Éva

1. Terület- és településtervezés hibái és következményei Magyarországon az államszocializmus utolsó évtizedében és a rendszerváltás idején

2. Terek és társadalom. Városföldrajzi kutatások Budapesten és/vagy környékén

3. Szegregált városi terek. Térhasználat változásai Budapesten

4. A globalizáció hatása a városi terekre. Európa városi terei. Összehasonlító elemző kutatás

5. Posztszocialista útfüggőség és városfejlődés  
 

Jakobi Ákos

1. Egy társadalomföldrajzi téma/probléma feldolgozása térinformatikai módszerekkel

2. Egy területi elemzési módszer kritikai értékelése (pl. klaszteranalízis)

3. Speciális területi/települési információs rendszerek (a területi adatok szokatlan alkalmazási lehetőségei)

4. Távol-keleti országok az információs társadalomban (Japán, Korea, „kistigrisek” stb.)
 

Kiss János Péter

1. Egy megye iparának átalakulása 1985-2016 (archív adatok, illetve saját adatgyűjtés alapján).

2. A 2011-es népszámlálás „érzékeny” kérdéseire nem válaszolók társadalmi–területi sajátosságainak elemzése, becslése

3. Valamely régió (megye, kisebb térség) helye a hazai területi egyenlőtlenségrendszerben (hosszabb időtávot átfogó elemzés)

4. A munkahelyek koncentrációjának változásai Magyarországon az 1990-es, 2001-es és 2011-es népszámlálások adatainak elemzése alapján

5. A szociális rendszer valamely szegmensének (pl. nyugdíjasok, nyugdíjak, bölcsődei szolgáltatások, szociális otthonok) területi sajátosságai Magyarországon a TEIR adatai alapján

Nemes Nagy József
1. Föderális államberendezkedésű országok a világban
2. Az EU költségvetése: befizetések, támogatások
3. Magyarország fejlettségi pozícióinak változásai (a világban és Európában)

 

Szabó Pál

1. Egy európai ország regionális fejlettségbeli különbségeinek elemzése, regionális politikájának jellemzése

2. Térségtipizálások módszerei vagy térfelosztási technikák jellemzői a világ és Európa országaiban

3. A területi koncentrálódás jellemzői különböző földrajzi léptékekben

 

Szalkai Gábor

1. Történelmi emlékhelyek turisztikai jellemzői a Kárpát-medencében

2. A településhálózat és a vasúti közlekedés összefüggései

3. A geográfus MSc képzés jellemzői az ELTE-n vagy tágabb összehasonlításban

4. A hazai turisztikai-földrajzi szakirodalom tartalomelemzése a reformkortól napjainkig

5. A közúti forgalom változásának társadalmi-gazdasági háttere lakóhelyed környékén

6. Szórványtelepülések összehasonlítása Magyarországon és a Kárpátok/Alpok térségében
 

A tanszék munkatársai egyéni témajavaslatokkal is megkereshetők.

Külső témavezetők, belső [technikai] konzulenssel:
(elérhetőségük a tanszéken megkapható)

 

Czirfusz Márton

1. A közmunka terei és léptékei Magyarországon

2. Léptékváltó és léptékformáló szakszervezetek a posztszocialista Magyarországon

3. Kritikai politikai ökológia a "fenntartható" város kutatásában (hazai példán - Római-part, Városliget stb.)

4. A háztartás mint földrajzi lépték szerepe a gazdasági válság hatásainak mérséklésében
 

A szakdolgozat/diplomamunka témavezetője más külső szakértő is lehet (de a tanszékről egy belső konzulenst kell felkérni).